News

  • Wyniki meczów czerwiec
  • Informacja Gminy
  • Dzień Mamy i taty SP Gościm
  • Nowości w bibliotece
  • Dzień dziecka SP Gościm

Informacja Gminy

Szanowni Mieszkańcy!
Obowiązkiem Gminy zgodnie ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 poz. 399) jest kontrolowanie posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów.
W związku z powyższym w dniach od 17.06.2024 r. do 31.10.2024 r. w godzinach od 8:30 do 12:00, na terenie Gminy Drezdenko prowadzone będą kontrole przydomowych kompostowników.
Właściciele nieruchomości, którzy korzystają z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów zobowiązani są umożliwić upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego przeprowadzenie kontroli.
Zgodnie z art. 6k ust. 4b ww. ustawy właściciel nieruchomości traci prawo do zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami w razie stwierdzenia, że:
• nie posiada kompostownika przydomowego,
• nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
• lub uniemożliwia osobie upoważnionej dokonanie oględzin nieruchomości.
Liczymy na Państwa współpracę, aby sprawnie przeprowadzić kontrolę.